Preprava tovaru prináša riziko dopravných nehôd. Obzvlášť ak ide o nebezpečné veci, zvyšuje sa riziko nebezpečenstva požiaru, výbuchu, popálenia chemikáliami, otravy alebo poškodenia životného prostredia. Aby sa toto riziko znížilo, platia pri preprave nebezpečných vecí prísne pravidlá.

Naša spoločnosť ponúka možnosť prepravy nebezpečného tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR prepravovaný za určitých podmienok a je rozdelený do niekoľkých tried. V režime ADR prepravujeme nebezpečný tovar s výnimkou tried 1. a 7., ktoré sú z prepravy vylúčené.