ADR – Preprava nebezpečných látok, tovaru a vecí

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) je dohoda kde sa špecifikuje medzinárodná preprava nebezpečných látok a vecí po cestách. Táto dohoda sa týka prepravy látok a vecí, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, životné prostredie alebo majetok počas ich prepravy. ADR definuje štandardy, predpisy a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať pri preprave nebezpečných materiálov a vecí.

Naša spoločnosť ponúka službu ako je preprava ADR (nebezpečného) tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR prepravovaný za určitých podmienok a je rozdelený do niekoľkých tried. V režime ADR prepravujeme nebezpečný tovar s výnimkou tried 1. a 7., ktoré sú z prepravy vylúčené.

ADR preprava sa využíva v rôznych odvetviach a situáciách:

  • Doprava Chemických Látok
  • Doprava Nebezpečných Výbušnín
  • Doprava Plynov

ADR vozidlo, známe aj ako ADR transport, je vozidlo schválené a vybavené na prepravu nebezpečných materiálov v súlade s predpismi ADR. Tieto vozidlá musia byť riadne označené, vybavené bezpečnostnými zariadeniami a ich posádka musí mať špeciálnu odbornú prípravu na manipuláciu s nebezpečnými látkami.

ADR je dôležitou súčasťou medzinárodnej prepravy a zabezpečuje, že nebezpečné látky sa prepravujú bezpečným a spoľahlivým spôsobom, minimalizujúc riziko nehôd a núdzových situácií. Týmto spôsobom chráni ľudské zdravie, životné prostredie a majetok.

Adr preprava nebezpečných látok